Danışmanlık PDF Yazdır e-Posta

Atık su arıtma tesisi bulunan firmaların Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Alabilmeleri için İSKİ Genel Müdürlüğünden DKKR yani Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almaları gerekmektedir. İmalatlarından kaynaklanan endüstriyel atık suları deşarj edilebilir limitlere kadar arıtması gereken sanayi kuruluşları arıtma tesisinin teknik kontrollerini de yapması gerekmektedir.
Toksin içerikli atık suların arıtılması ve deşarjı İSKİ tarafından kontrol edilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü arıtma tesislerinin doğru şekilde çalıştırılması için firmaların Çevre Mühendisi istihdam etmesini veya bir Çevre  -arıtım-danışmanlık firmasından teknik yardım aşmasını şart koşmaktadır. Mesul Mühendislik Sözleşmesi adı altında firma ve danışman mühendislik kuruluşu arasında yapılacak bu sözleşmenin İSKİ Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

DKKR deşarj ruhsatı alacak olan sanayi kuruluşu İSKİ den temin edilecek veya İSKİ tarafından firmaya gönderilen DKKR başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurması ve eklerini de bu form ile sunması gereklidir.
Ruhsat başvurusu ile İSKİ ye verilmesi gereken belgeler:

  • MESUL MÜHENDİS SÖZLEŞMESİ
  • İSKİ YE BORCU YOKTUR YAZISI
  • KANAL KATILIM BEDELİNİN İSKİYE YATIRLDIĞINA DAİR MAKBUZ
  • ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFINI İSPATLAYAN BELGE

MADDE 13- ÖN ARITMA MECBURİYETİ
13.1- Atık sularının özellikleri itibariyle kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun görülmeyen endüstri menşeli atık su kaynakları bu Yönetmelikte belirtilen esasları Sağlamak üzere, 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunun 19’uncu maddesi mucibince her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme, harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler.

13.2- Önemli kirletici Atık su oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, kendilerinden istenen teknik bilgilerin doğru ve güvenilir olarak hazırlanması ile İSKİ’ YE intikalini temin etmek ve yapacakları ön arıtma tesislerinin teknik usullere uygun olarak devamlı çalışmasını sağlamak ve bundan mesul olmak üzere en az bir Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi veya Kimyager teknik mesul olarak bulundurmak mecburiyetindedir. Bunu sağlamayanlara DKKR verilmez.

 

CNC Router